Общи условия за покупко-продажба
през онлайн магазин https://cosmetics-bio.com/
за козметика, електрически уреди и консумативи за салони за красота

Настоящият документ съдържа Общите условия на договор за покупко-продажба между
Козметикс Био ЕООД от една страна и лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено подолу за краткост "Клиент", от друга, във връзка с заявяването и закупуването на предлаганите
чрез cosmetics-bio.com стоки.

1. Дефиниции
При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и
изрази имат следното значение:
1.1. "Уебсайт/сайт” ("web site") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез
своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и
съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и
ресурси.
1.2. E-mail: cosmetics-bio@mail.ru
1.3. cosmetics-bio.com е уебсайт за електронна търговия - виртуален информационен ресурс в
Интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване
от страна на Клиента.
1.4. "Клиент” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е направило
поръчка в cosmetics-bio.com се е съгласило с настоящите Общи условия.
1.5. cosmetics-bio.com, е търговското дружество "Козметикс Био " ЕООД, с регистрационен номер: ЕИК
205256233

, със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, бул. Димитър Благоев номер 5
представлявано от управителя, което създава и поддържа електронния магазин, предлага и
продава стоки в магазина и определя настоящите Общи условия, при които се продават
стоките. Козметикс Био ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за
защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни
на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевременно има
задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги
предоставя на трети лица.
1.6. "Поръчка” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на
една или повече конкретни стоки. Одобрението по имейл става с изпращане на имейл
(електронно писмо) за потвърждение.
1.7. "Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за
услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
1.8. "Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора
обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
1.9. "Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която
позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс
или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.10. "Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от
взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява
или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
1.11. "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър,
Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в
глобалната Интернет мрежа.
1.12. "Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или
косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска
дейност или упражняващо регулирана професия.
1.13. "Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката
или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на
нежелана поща ( нежелани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите
(flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в
системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на
действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж,
повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на
"троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол,
смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи,
извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като
престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго
приложимо право.
1.13. "Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.

2. Предмет
Козметикс Био ЕООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в cosmetics-bio.com -
електронен магазин стоки и или услуги, след регистрация, чрез отправяне на заявка и
заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на
Клиента на настоящите Общи условия.

3. Други
3.1. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на следният адрес:
*******************************************************
3.2. Поръчката се извършва чрез натискане на бутоните "Поръчай" .
Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване (заявки за покупка) на предлаганите
чрез cosmetics-bio.com стоки, след което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се
задължава да ги спазва.
3.3. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи
условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за
закупуване стока.

4. Промени в Общите условия

cosmetics-bio.com има право да променя едностранно всички условия за продажба на предоставяните
стоки и или услуги и каквато и да било друга информация, публикувана на сайта без
предварително уведомление до Клиента.
Въпроси, запитвания и консултации на Клиентите могат да бъдат извършвани онлайн чрез
електронна поща на адрес cosmetics-bio@mail.ru или на тел. 0877 760 769,0888 767 976, в рамките на
работното време: от 9.00 до 17.00 часа, от понеделник до петък.
Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването
им на сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията. При използване на
сайта cosmetics-bio.com Клиентите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и
приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република
България, включително и международното законодателство.

5. Публикуване на информация за стоките и или услугите в cosmetics-bio.com
"Козметикс Био" ЕООД публикува на адрес cosmetics-bio.com, описание на основните характеристики
и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, информация за начините за
плащане и изпълнение на договора, за правото на Клиента, който е потребител по смисъла на
Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването му, както и
периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.
cosmetics-bio.com си запазва правото да изпраща на Клиента съобщения, свързани с нови продукти и
услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните
стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта cosmetics-bio.com

6. Заявка за покупка
6.1. Клиентът получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите
cosmetics-bio.com стоки, след като добави стоки във виртуалната пазарска "кошница".
Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното
извършване на следните действия:
• определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на
виртуален бутон "Добави в кошницата”, обозначен срещу съответна стока;
• избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката;
6.2. Заявката за покупка на стока от cosmetics-bio.com счита за извършена след натискане на бутона
"Поръчай”. При успешно направена поръчка, Клиентът получава потвърждение на поръчката
чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес. В потвърждението по имейл се
посочва поръчаната стока, датата и часът, в който е направена поръчката. При посочени
непълен, неверен или грешен мейл адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се
счита, че същата е невалидна и за cosmetics-bio.com не възниква задължение за нейното изпълнение.

7. Приемане на заявката
Заявката за покупка се приема от cosmetics-bio.com чрез изпращане на съобщение до електронната
пощенска кутия за кореспонденция с Клиента, което съдържа: информация за основните


характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, избрания от Клиента начин на
плащане и др.

8. Цени
8.1. Всички цени в сайта за електронна търговия cosmetics-bio.com са в български левове, с включен
ДДС.
8.2. Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката
към момента на подаване на заявката за покупка.

9. Начини на плащане
Цената по чл. 8 може да бъде платена по следният начин:
9.1. Чрез наложен платеж

10. Право на отказ
10.1. Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, съгласно
чл.47-49 ,чл.50 – 57, има право да се откаже от сключения договор, ако не е предоставил изричното си
писмено съгласие за започване изпълнението на договора за предоставяне на услуги от страна
на Козметикс Био ЕООД, чрез повторното натискане на виртуалния бутон "Поръчай", който се
визуализира след приемане на настоящите Общи условия.
10.2. При закупуване на услуги, чрез натискане на виртуалния бутон "Поръчай", заплащане на
услугата и получаване на куриерска или пощенска пратка със съответните стоки, договорът за
услуга се счита за изцяло изпълнен от "Козметикс Био "ЕООД и потребителя се счита за информиран и
съгласен, че от този момент вече не може да се позове на правото си на отказ по смисъла на
ЗЗП чл. 50 – 56.

11. Права и задължения на Козметикс Био ЕООД:
11.1."Козметикс Био" ЕООД се задължава:
11.1.1. Да осигури качествен достъп до информационните си ресурси;
11.1.2. Да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
11.2. “Козметикс Био” ЕООД има право:
11.2.1. Да инсталира върху компютрите на Клиента кукита (cookies) - малки текстови файлове,
които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на
Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го
идентифицират и за проследяване на действията му.
11.2.2. Да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни
банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни


препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на
Козметикс Био ЕООД, като си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери,
сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на “Козметикс Био” ЕООД.
11.2.3. Да изпраща не поискани търговски съобщения до Клиента с цел да предложи
информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или
услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
11.3. “Козметикс Био” ЕООД няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност
за пренос на информационни пакети между Клиента и cosmetics-bio.com, необходими за осъществяване
достъп до ресурсите на системата. “Козметикс Био” ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът не може
да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на cosmetics-bio.com (хардуерен или софтуерен
проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

12. Ограничаване на отговорността
12.1 “Козметикс Био” ЕООД не носи отговорност за не предоставяне на достъп до магазина, както и за
не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на
обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития,
проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на
“Козметикс Био” ЕООД.
12.2. “Козметикс Био” ЕООД не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем,
навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и
волята на “Козметикс Био” ЕООД.
12.3. “Козметикс Био” ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или
телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или
ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством cosmetics-bio.com.
12.4. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет
страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в cosmetics-bio.com електронни препратки
и рекламни банери, “Козметикс Био” ЕООД не носи отговорност за противоправния характер на
съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. cosmetics-bio.com не
носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването,
достъп или недостоверността на тези материали и съдържание.
12.5 “Козметикс Био” ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по
който Клиентът използва магазина.

13. Права и задължения на Клиента
Клиентът се задължава:
13.1. Да посочи точен и валиден електронен пощенски адрес за кореспонденция/телефон;
13.2. Да плати цената на заявената от него стока;
13.3. Да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат,
с цел опазване на паролата си;
13.4. Да уведомява незабавно wizard.bg в случай на неправомерен достъп до електронната си
поща, както и при вероятност от такъв;


13.5. Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.
Клиентът има право на:
13.6. Достъп в режим онлайн до cosmetics-bio.com, при спазване на условията и изискванията за достъп,
определени от “Козметикс Био” ЕООД.
13.7. Достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.
13.8. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява да получава
не поискани търговски съобщения от cosmetics-bio.com.
Клиентът се задължава при ползуване на cosmetics-bio.com
13.9. Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката,
правилата на морала и добрите нрави;
13.10. Да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на
интелектуална собственост;
13.11. Да уведомява незабавно cosmetics-bio.com за всеки случай на извършено или открито нарушение
при използване на магазина;
13.12. Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не
осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън
предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват магазина, както и да не
използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите ("denial of service");
13.13. Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни
ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени
в cosmetics-bio.com и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
13.14. Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора,
които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно
самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
13.15. Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
При неспазване на задълженията по предходната алинея “Козметикс Био” ЕООД има право незабавно
и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до електронния
магазин, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които
са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната
алинея от страна на Клиента. В тези случаи, “Козметикс Био” ЕООД има правото да сезира
компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

14. Лични данни
“Козметикс Био” ЕООД има право да събира и използва информация относно своите Клиенти,
когато същите изпращат онлайн поръчка - специална регистрация НЕ се изисква.
Информацията, чрез която Клиент на магазина може да бъде идентифициран, може да
включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за
кореспонденция и всяка друга информация, която Клиентът доброволно предоставя при
изпращането на онлайн поръчка.
“Козметикс Био” ЕООД не използва вашите лични данни за e-mail/ sms маркетинг и свързаните с13.5. Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.
Клиентът има право на:
13.6. Достъп в режим онлайн до cosmetics-bio.com, при спазване на условията и изискванията за достъп,
определени от “Козметикс Био” ЕООД.
13.7. Достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.
13.8. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява да получава
не поискани търговски съобщения от cosmetics-bio.com.
Клиентът се задължава при ползуване на cosmetics-bio.com
13.9. Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката,
правилата на морала и добрите нрави;
13.10. Да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на
интелектуална собственост;
13.11. Да уведомява незабавно cosmetics-bio.com за всеки случай на извършено или открито нарушение
при използване на магазина;
13.12. Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не
осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън
предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват магазина, както и да не
използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите ("denial of service");
13.13. Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни
ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени
в wizard.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
13.14. Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора,
които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно
самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
13.15. Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
При неспазване на задълженията по предходната алинея “Козметикс Био” ЕООД има право незабавно
и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до електронния
магазин, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които
са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната
алинея от страна на Клиента. В тези случаи, “Козметикс Био” ЕООД има правото да сезира
компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

14. Лични данни
“Козметикс Био” ЕООД има право да събира и използва информация относно своите Клиенти,
когато същите изпращат онлайн поръчка - специална регистрация НЕ се изисква.
Информацията, чрез която Клиент на магазина може да бъде идентифициран, може да
включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за
кореспонденция и всяка друга информация, която Клиентът доброволно предоставя при
изпращането на онлайн поръчка.
“Козметикс Био” ЕООД не използва вашите лични данни за e-mail/ sms маркетинг и свързаните с
него e-mail адреси, телефони, начина на събиране (абониране) и съхранението им.
“Козметикс” ЕООД използва само вашето име, телефон за връзка и адрес за доставка ,до
офис на куриера. С изпращането на онлайн поръчка вие се
съгласявате да използваме тези ваши лични данни, които се използват само за
конкретната доставка.
Тези данни се съхраняват ограничено време и могат да бъдат изтрити веднага по ваше
желание след извършване на доставката.
15. Обработване на информация/ лични данни за Клиент
“Козметикс Био” ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за
Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки чрез магазина -
предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила или
случайно събитие.
Във формата, попълвана от Клиента при поръчка, “Козметикс Био” ЕООД обозначава
задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от
отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия
Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях
ред.
Ограниченията не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са
извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са
нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай “Козметикс Био” ЕООД има
право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни
държавни органи съгласно действащото законодателство.
16. Цели, за които може да се използва информацията
16.1. “Козметикс Био” ЕООД събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите
Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или
платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за
организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към
предпочитанията на члена на портала, за статистически и други цели.
16.2. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на
личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу
обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено
съобщение до cosmetics-bio.com на посочените адрес или e-mail cosmetics-bio@mail.ru за контакти .
16.3. С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на
чл. 34а, т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат
разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно
име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова
разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до cosmetics-bio.com на посочените адрес
или e-mail за контакти cosmetics-bio@mail.ru
16.4. Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са
изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “Козметикс Био” ЕООД. Всякакви други цели, за
които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство,
приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

17. Връщане и  рекламация

17.1 Рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху потребителя в момента, в който
потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме
стоките.
17.2 Връщане на закупена стока може да бъде направено в рамките на 14 календарни дни след получаване на поръчката.
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите. Данните ни за контакт са посочени на нашият сайт https://cosmetics-bio.com/.
за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща),
като заедно с това ни предоставите информация за своите имена, адрес, телефонен номер и електронен адрес.
да  попълните стандартния формуляр за отказ. ........
Стоки, отговарящи на условията за връщане и закупени онлайн от интернет страницата ни https://cosmetics-bio.com/
От страна на “Козметикс Био” ЕООД ще Ви бъде изпратен на траен носител (например по електронна поща) съобщение за
потвърждение на получаването на отказа в срок от 14 работни дни.
Стоки, отговарящи на условията за връщане и закупени онлайн от интернет страницата https://cosmetics-bio.com/ трябва да
бъдат върнати на адрес Димитров град бул. Димитър Благоев номер 5,за “Козметикс Био” ЕООД ,Транспортните разходи
за връщането на продукта са за сметка на клиента, както и доплащане за случаите в които са поети транспортните и съпътстващите
разходи от страна “Козметикс Био” ЕООД при изпращането  на стоката ,за която клиента е предявил желание за връщане .
17.3 Върнатата Стока трябва да бъде
- без следи от употреба, без драскотини
- без следи от удари и с всички защитни покрития, които стоката е имала при получаването й.
Оригиналната опаковка, всички документи, вкл. документите за собственост, трябва да са здрави,
- да не са надраскани и/или повредени.
- да е в оригиналната кутия и пълната окомплектовка в която е изпратена
17.4 Връщането на Стока закупена онлайн от интернет страницата ни https://cosmetics-bio.com/  ще бъде изпълнена
освен в случаите на продукти, които не подлежат на връщане.
- запечатани Стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения,
свързани с хигиената или защита на здравето .
- Стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени
поради предназначението им за работа са с нарушен състав .
- Закупената стока е използвана
17.5 Правилата за връщане на техника ,в 14-дневен срок от покупката без посочване на причина за връщане,
по закон не може да бъде приложено в случаите когато покупката е през фирма .Когато има издадена фактура
в полза на купувач – търговец ,правила касаещи онлайн търговията не могат да бъдат приложими.
17.6 На рекламация подлежи всеки уред, който не отговаря на заявката от клиента и има правото
да го откаже във момента на получаването му от куриер ,след като се е възползвал от опция за
преглед и тест преди заплащането -възможност която се предоставя от нашият
електронен магазин https://cosmetics-bio.com/ ,за всяка пратка.
17.7 Дефект във уред установен до 14 дни от получаването му -има правото на рекламация.
“Козметикс Био” ЕООД предостави  ремонт на уредите ,по време на гаранционните срокове и допълнителен сервиз
или поддръжка на уреди, изискващи циклично обслужване поради естеството  им на работа .
17.8 Рекламация за увредена пратка се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер,
с който се попълва констативен протокол в три еднообразни екземпляри. Констативният протокол е задължителен
за валидността на покритите от застраховката щети и липси по пратката. Клиентът (получателят на пратката) е длъжен
да изиска оригинала и копие от протокола, след което да се свърже с представител на фирмата за завеждане на рекламацията.
Козметикс Био ЕООД се ангажира с безплатна подмяна на повредения/липсващия артикул или възстановяване на заплатената от
клиент сума , само след предоставянето на протокола от страна на клиента.
17.9 Няма право на рекламация лице ,което се явява трета страна  при получаването на пратката и не е
основният платец по нея.
17.10 Предлаганите от Козметикс Био ЕООД материали и консумативи не подлежат на рекламация
поради естеството на самите стоки, тяхното предназначение, както и при всички други обстоятелства съгласно чл.57 от ЗЗП
17.11 Козметикс Био ЕООД не носи задължение да приема за рекламация стоки които са използвани
17.12 14 дневният срок за връщане на уред
Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се
прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
17.1. Преустановяване на дейността на “Козметикс Био” ЕООД
17.2. Прекратяване поддържането на магазина
17.3. В други предвидени в закона случаи.
17.4. Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да
развали договора с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на
неизпълнение на задълженията по договора.

18. Отказ от поръчка

18.1. Клиентите имат право да се откажат от получените стоки /електрически уреди/ в срок от 14 календарни дни от
получаване на стоката в случай , че те не са използвани ,освен  и само за проба пред куриер при получаването за установяване (функционалност на
стоката, съвпадане на размер), не е увредена цялост на опаковката им и запазен търговския
вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката) , в който е получена и условията по
чл.55 от ЗЗП. При нарушен търговски вид или установяване ,че уредът е използван, ще бъде отказано развалянето на договора от разстояние.

18.2. При констатация на дефектен уред до 24 часа от получаването му и при не нарушен
търговски вид на стоката и опаковката, “Козметикс Био” ЕООД се ангажира продуктът да бъде
подменен с нов или да бъде възстановена заплатената от клиента стойност на стоката,
съгласно чл. 55 от ЗЗП, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ.
Транспортните и съпътстващи разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на “Козметикс Био” ЕООД
При несъответствие на стоката, посочени на сайта https://cosmetics-bio.com/
доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните
разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал. 3 от ЗЗП и в
срок от 14 календарни дни от получаване на стоката и не нарушен търговски вид на стоката и
опаковката.
18.3. При получаване на пратката клиентът трябва да провери съдържанието на пратката  за
съответствия на стоката със заявката. Нашите продукти са хигиенични и по закон не подлежат на връщане
след напускането на куриера или напускането ви на офиса от който са получени.
18.4. При нарушения на външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се
обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.


19. Обезщетения

19.1. Клиентът е длъжен да обезщети “Козметикс Био” ЕООД  и всички трети лица за всички
претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени
адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени
обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия
договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите
Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
19.2. Клиентът е длъжен да обезщети “Козметикс Био” ЕООД  и за всички вреди, причинени от трети
лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.


20. Недействителност

Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се
окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други
клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми
на закона или установената практика.https://cosmetics-bio.com/

21. Решаване на спорове

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че
съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между
страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за
попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали
обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.

22. Писмена форма

Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на
електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване
в уебсайта на https://cosmetics-bio.com/ и др. подобни, доколкото изявлението е записано
технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

23. Права на интелектуална собственост

23.1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на
уебсайта за електронна търговия https://cosmetics-bio.com/(включително наличните бази данни), са
обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на “Козметикс Био” ЕООД
или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на https://cosmetics-bio.com/ и не
могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
23.2. Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира или възпроизвежда
информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за
незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се
увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на
интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с
нетърговска цел. Независимо от горното клиентът няма право да премахва знаците за
търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните
му ресурси, независимо дали носителят на съответните права е “Козметикс Био” ЕООД или трето
лице.

24. Приложимо право

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство на Република България.
Настоящите Общи условия са одобрени от управителя на “Козметикс Био” ЕООД
на 10 Ноември 2018 г. и актуализирани на 26 Май 2021 г. съгласно
Регламент (ЕС) 2016/679.

Регистриране на нов акаунт

Вече имаш акаунт?
Log in instead или Reset password